BAEBELE YA SETSWANA FREE DOWNLOAD

Dimpho tseno tsa mowa, di ne di neetswe go dira dilo tseo di farologanyeng, ka dinako tseo di farologanyeng. Ba ne ba gopola go re Jeso o itira Modimo ka boene. Lokwalo longwe le longwe lo lo kwadilweng ka tlhotlheletso ya Modimo lo molemo go ruta le go kgalemela le go sokolola le go godisa mo tshiamong, gore motho wa Modimo a nne boitekanelo, e nne yo o etleetsegetseng tiro nngwe le nngwe e e siameng ka botlalo. Go bao barutegileng thata Jaaka Poulo , maparego a puo e ne e santsane e le mokgweleo. Re lemoga fa tlhakatlhakano eo e tlisiwang ke mathata a maphelo a rona, ke a boammaaruri, fela ga re kgone go bona setshwantsho sotlhe ka di thero tsa segompieno. Tlhokego e no, e botlhokwa thata jang ne, ka ge re lebeletse setlhogo seno sa go amogelwa ga dimpho tsa mowa o o boitshepo, jaaka batho ba ne ba amogela maatla a no go ya ka fao Baebele e re boloketseng magang a no ka teng. Gonne go ditlhagiso tse dintsi ka ga maikaelelo le semelo sa O na, boammaaruri ke gore Modimo o nale maina a mantsi ao a tlhagisang maikaelelo a gagwe ka ga O na.

baebele ya setswana

Uploader: Kigam
Date Added: 26 February 2014
File Size: 28.71 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 18094
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Fa Dafita a sena go tswa mo mathateng a gagwe a bophelo, o ne a lopa Modimo go tswelela go mo tshegetsa ka mowa wa gagwe, ke go re a boloke bophelo ba gagwe Pesalome Setlhopha seo sa baganetsi, ba bua fa testamente e kgologolo e le dinolwane fela, mme Jeso barbele Poulo ga baaka ba leba testamente e kgologolo ka leitlho leo.

baebele ya setswana

Puiso ya Baebele ka kelo-tlhoko e bontsha fa bakwadi ba Baebele, ba ne ba amogelana mmogo jaaka bakwadi, ka botlhe ba tlhotlheleditswe ke mowa o o Boitshepo. Ke ba Thero Fa go ne go sena mokgwa wa go tiisa fa tseo di amogelwang jaaka dibukana tsa Baebele dile boammaaruri, maatla a molaetsa wa Baebele o kabo o nyeletse.

  VOXCITER FREE DOWNLOAD

Maikaelelo a Modimo ke go re: Ditiragalo tsa dikgang tseno ga di tshwane. Mathata a no, a ne a tshwannwa ke go rarololwa.

DITHUTO-THEO TSA BAEBELE

Keletso ya Modimo go re batho ba nne tokololo ya ba ntlo ya gagwe, le go nna le seabe mo mohaung wa gagwe le ditshegofatso tsa ona, tseo di fologang go re ritifalela, di tlhalosiwa mo go Baroma 5: Dithuto tsa ditumelo tse dingwe di ka se amogelesege mo go rona. Fa Hagare a ne a re: Jaanong ke nako e ntle go sobokanya ditiragalo tsa tlholego jaaka re di kwaletswe mo go Genesi 1: Kwa morago mo bukeng ya Ekesodu, fa leina la Modimo le ne le kaiwa, le kaelwa Moshe mo kgaolong ya 34 temana ya 6, e tsweletse jaana: Mathata ao a tlhodilweng ke kereke ya ntlha e santsane e le mathata a rona le gompieno, mme gape ke tsiboso go rona go tlhokomela, mo malatsing a no a bofelo.

Go Tlhomama Ga Pholoso Phapogo ya Ka go batlisisa, le go se amogele gore monna, yo o tsetsweng mo lapeng leo le sa agegang sentle; gore go tswa mo lentsweng la mopalestina yo e leng Mojuta, go tlhagelele mafoko a Modimo mothata yotlhe.

Bontle le bo-maatlametlo ba bone bo oketsega fela ka go lebelelwa go tswa matlhakoreng a a farologaneng.

DITHUTO-THEO TSA BAEBELE

Botlhe ba tseana, ba gakgamala, ba raana ba re: Gonne Modimo ga se wa tlhakatlhakano, ke wa kagiso jaaka go ntse setwwana diphuthegong tsotlhe tsa baitshepi. Ke tumelo e e tshotsweng ke bokeresete gore Jeso ke ngwana wa Modimo. Fa batho ba sena go amogela tumelo, bo ikaego, bo bo neng bo tlhokagala ba go kgothatsa, bogolo-segolo ka gonne testamente e ntsha e ne e esi e kwalwe?

  TRANZPOTTER JOURNEY FREE DOWNLOAD

Mathata otlhe ao a ileng a di tlhagela mo tshimologong ya tsone, a kabo a sa bona go rarabololwa; le go di disa mo tumelong ya boammaaruri, ke ka moo tlhokego ya mogomotsi ya nna teng. Ka bane ba nale bopaki, bo bo sa belaetseng, bo ka baeblee ganediweng, fa pele ga bone, e le motlhotsi yo o fodisitsweng ka maatla a mowa o o boitshepo, re ka nna le bonnete gore molaetsa wa ga Petoro o ne wa amogelwa e le mafoko a Modimo.

baebele ya setswana

Ba gana go obamela ditaelo tsa gago. Re buiele ka ga temana e no mo thutong ya 1. Bokoa ba rona bo tlhoka go lebelelwa le go akanyiwa sentle. Fela jaaka foo go nang le go lwela maatla, matlhakore setswaan bobedi ba nyefolana gareng ga bone; ba bitsana mainaina.

setwana Gape Jeremia a latlhela setsqana mo tla pitsong a re: Thuto e e tletseng ka ga maina a Modimo, ea rotloediwa go ka ithutiwa morago ga kolobetso; gape, go rata thuto ya semelo sa Modimo jaaka se kaiwa ke maina a gagwe, ke sengwe seo se tla tswelelang go tlhagelela jaaka re ithutha ka ga maina a gagwe maphelo a rona otlhe.

Batshegofadiwa ba solofetswa gore ba tla rua boswa ba go nna mo popegong ya Bodimo 2 Pet.

The Bible in Setswana – Tswana

O itsise Jakobe Lefoko la ona, o itsise Iseraele melao setwsana ona le dithulaganyo tsa ona. Re a makala fa re buisa thapelo ya ga Dafita, a le ka fa tlase ga kgatelelo fa a re: O bitsa leina leno. Fa re bua ka tlholego yotlhe, re buisa go re: Go itemogela Modimo ke go itse Modimo.